Tác dụng của những chức năng phụ trợ trên máy CNC

Thông thường trên máy CNC ngoài những chức năng chính trong mode select như Handle, Jog, MDI, REF, Rapid, Program, Edit, Tape…giúp điều khiển máy CNC thì còn có những chức năng phụ trợ giúp quá trình vận hành, điều khiển máy CNC một cách chính xác hơn. Thông thường những chức năng này chỉ …

Read more